PATVIRTINTA                                                                                                                                                                          Plungės rajono savivaldybės  tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-213

               

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO ,VYTURĖLIS“

NUOSTATAI

                            II. BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Lopšelio-darželio pavadinimas: Plungės lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“.Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (toliau lopšelis-darželis).          

       2. Lopšelio-darželio įsteigimo data: 1976-08-20.

       3. Lopšelio-darželio įregistravimo data: 1994-10-12.

     4. Teisinė forma ir priklausomybė:Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nesiekianti pelno, turinti juridinio asmens teises, savo antspaudą, išlaidų sąmatą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose bankuose.

   5. Lopšelio-darželio grupė: neformaliojo švietimo mokykla, kodas 3160.

   6. Lopšelio-darželio tipas: lopšelis-darželis, kodas 3164.

      7. Lopšelio-darželio buveinė:Birutės 22B , LT-90113, Plungė.

       8. Mokymo kalba:lietuvių kalba.

       9. Įstaigos savininkas: Plungės rajono savivaldybė, adresas: Vytauto g. 12, LT- 90123, Plungė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Plungės rajono savivaldybės taryba.

      10. Mokymo forma:dieninė.

   11. Lopšelio-darželio veiklos sritis:švietimas.

   12. Pagrindinė veiklos rūšis:ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

   13. Kitos veiklos rūšys:

   13.1.priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

   13.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

   13.3. kitur niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

   13.4. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

   13.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.      

      14. Lopšelis-darželis yra labdaros ir paramos gavėjas.

      15. Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais,  administracijos direktoriaus įsakymais,  Švietimo,  kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir šiais nuostatais.

                II. LOPŠELIO – DARŽELIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       16. Lopšelio-darželio tikslai:

       16.1. teikti kokybišką vaiko prigimtinius poreikius (socialinius, kultūrinius, pažintinius) ir valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

       16.2. sudaryti palankias socializacijos ugdymo(si) sąlygas;

      16.3. saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus, tenkinti fizinius, socialinius, emocinius ir intelektualinius jo poreikius.

       17. Lopšelio-darželio uždaviniai:

       17.1. puoselėti visas vaiko galias (intelektualines, emocines, kūrybines, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir kompetencijų ugdymą(si);

       17.2. atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualumą;

       17.3. tobulinti ugdymo turinį, į ugdymo programas integruojant sveikatingumo, ekologinio ir etnokultūros ugdymo pradmenis;

       17.4. kurti palankią ir modernią ugdymo(si) aplinką;

       17.5. ypatingą dėmesį skirti vaikų sveikatai, sveikai gyvensenai ugdyti, sveikatai stiprinti; sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, fizinio parengimo lygį, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

       17.6. formuoti partneriškus tėvų ir lopšelio-darželio pedagogų santykius.

       18. Lopšelio-darželio funkcijos:

       18.1. teikia bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

      18.2. formuoja ir įgyvendina ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį, orientuodamasis į ikimokyklinio amžiaus vaikų programas, ugdymo planus, higienos normas bei taisykles, savo galimybes ir lopšelio-darželio bendruomenės pedagogų, ugdytinių, jų tėvų pageidavimus;

       18.3. vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis vaikų darželio programomis, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą organizuoja pagal įstaigoje parengtą programą, kuri orientuota: į vaikų poreikių ir ugdymo(si) sąsajas, tėvų ir vietos bendruomenės poreikius, įstaigos ir regiono savitumą, personalo kompetenciją, pasirinktą sveikos gyvensenos ugdymo kryptį;

       18.4. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą organizuoja pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, kurios struktūrą sudaro penkios kompetencijų grupės: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencija;

     18.5. įgyvendina ugdymo turinį, atitinkantį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirtį, pagrindines švietimo nuostatas, individualius lopšelio-darželio tikslus ir vaikų bei jų   tėvų (globėjų) poreikius;

       18.6. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

       18.7. vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, teikiant ikimokyklinį ugdymą vaikams nuo 1,5 iki 5 (arba 6 ) metų;

       18.8. vykdo priešmokyklinio ugdymo programas, teikiant vienerių metų priešmokyklinį   ugdymą vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis   ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu, jeigu vaikas yra pakankamai   tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai;                                                                                                                            

       18.9. organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą, pripažįstant jų gebėjimus ir potencines galias;

       18.10. vykdo lopšelio-darželio vidaus auditą bei finansinės veiklos kontrolę;

       18.11 teikia maitinimo paslaugas, kurių tvarką, mokėjimo terminus, užmokesčio lengvatas, sąlygas ir įkainius reglamentuoja Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

                    III . VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

       19. Priėmimo į lopšelį-darželį tvarką nustato Plungės rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais..        

       20. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko pirmos ugdymo dienos.

       21 Vaiko priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

       22. Švietimo santykiai tarp priešmokyklinio amžiaus vaiko ir lopšelio-darželio įforminami rašytine sutartimi.

 23. Ugdymo sutartį su lopšelio-darželio direktoriumi sudaro tėvai (globėjai), ji registruojama sutarčių registracijos žurnale.

       24. Išvykimas ar perkėlimas į kitą įstaigą įforminamas įsakymu, tėvams visiškai atsiskaičius už vaiko išlaikymą.

 25. Vaikų priėmimo į įstaigą kontrolę vykdo Plungės rajono savivaldybė, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

                     IV. LOPŠELIO-DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS , PAREIGOS IR  ATSAKOMYBĖ

26. Vaiko teisės:

26.1. ugdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje;

26.2. turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;

26.3. į tinkamą mitybą ir higieną;

26.4. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių, sveikatą bei poreikius;

26.5. bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;

26.6. atskleisti savo gebėjimus ir talentus;

26.7. ugdyti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas;

26.8. gauti visapusišką ugdymą.

27. Vaikas privalo:

27.1. gerbti tėvus ir auklėtojus, kitus suaugusius ir vaikus;

27.2. tausoti įstaigos turtą;

27.3. ugdytis atlikti pareigas ir atsakyti už savo poelgius.

28. Tėvų (globėjų) teisės:

       28.1. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ugdymas, sudarytos reikiamos ugdymo sąlygos;

28.2. gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą, elgesį, ugdymosi sąlygas;

28.3. pasirinkti kitą ugdymo įstaigą;

28.4. dalyvauti įstaigos savivaldoje.

29.Tėvai (globėjai) privalo:

30.1. atvesti į lopšelį-darželį vaiką sveiką, švarų ir tvarkingą;

30.2. nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą įstaigoje;

30.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 7 metai, privalo leisti į mokyklą, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais teisės aktais;

       30.4. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;

       30.5. bendrauti su įstaigos vadovu, auklėtojomis, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, socialinę-pedagoginę, specialiąją-pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;

30.6. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį, atlyginti vaiko padarytą žalą;

 30.7. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai;

       30.8. tėvai (globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

       31. Pedagogai turi teisę:

       31.1. rengti ir siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

       31.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

       31.3. būti atestuoti ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

       31.4. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

       31.5. atostogauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

       31.6. vertinti vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą, teikti siūlymus dėl pedagoginės veiklos tobulinimo;

       31.7. dalyvauti įstaigos savivaldoje;

       31.8. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;

       31.9. naudotis kitomis profesinio mokymo, specialiojo ugdymo, aukštojo mokslo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstatymų nustatytomis teisėmis.

       32. Pedagogai privalo:

       32.1. užtikrinti ugdomų vaikų saugumą, kokybišką ugdymą, pagal siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant gerus ugdymo rezultatus;

     32.2. suteikti vaikui reikiamą pagalbą. Pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai informuoti įstaigos vadovą, socialinį pedagogą bei Vaiko teisių apsaugos tarnybą;

      32.3. siekti, kad kiekvienas ugdytinis gebėtų bendrauti su bendraamžiais, nuosekliai, planingai, profesionaliai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą, jam ruoštis.

       32.4. ugdyti tvirtas auklėtinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

       32.5. dėti vaikams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, teikti vaikams, tėvams (globėjams) pedagoginę pagalbą;  

       32.6.laikytis teisės norminių aktų ir lopšelio-darželio darbo tvarką nustatančių dokumentų ;

       32.7.analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti auklėtinių tėvus, kolegas ir darželio vadovus;  

       32.8.tobulinti savo kvalifikaciją;

       32.9. dalyvauti įvairių įstaigos komisijų, darbo grupių veikloje;

       32.10. nešališkai vertinti ugdytinių ugdymosi pasiekimus;

       32.11.rengti individualias programas specialiųjų poreikių ugdytiniams, planuoti darbą, pasiruošti ugdomajai veiklai.

       33. Pedagogų atsakomybė:

       33.1. atsako už vaikų gyvybę ir sveikatą visą darbo laikotarpį;

       33.2. už konfidencialios informacijos išsaugojimą.

       33.3 pedagogai, kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

34. Visų lopšelio-darželio darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė nurodomos pareigybių aprašymuose, darbo tvarkos taisyklėse.

                    V. SAVIVALDA

35. Lopšelio-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis neformaliojo ir formaliojo švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

36. Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, auklėtojams ir tėvams ( globėjams) ir vietos bendruomenei.

37. Lopšelio-darželio tarybos nuostatus tvirtina lopšelio –darželio direktorius, suderinęs su lopšelio-darželio bendruomene.

38. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai: 2 tėvų (globėjų) atstovai, 2 pedagogai, 3 administracijos darbuotojai, 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai.

       39. Rinkimai į lopšelio-darželio tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu, veiklos laikotarpis-2 metai.

         40. Lopšelio-darželio tarybos pirmininką renka tarybos nariai (pirmininkas negali būti darželio direktorius).

         41. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau, kaip 3 kartus per mokslo metus, posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo.

         42. Be lopšelio-darželio tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję pedagogai ir tėvai.

43. Lopšelio-darželio taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.

44. Lopšelio-darželio taryba:

44.1. tvirtina pagrindines darbo kryptis, aprobuoja lopšelio-darželio veiklos programą, nuostatus, sveikatos ir saugos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

44.2. teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina lopšelio-darželio vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

44.3. skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją;

44.4. kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, dalyvauja sudarant jos planą.

45. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad lopšelio-darželio tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo.

         46. Pedagogų taryba - nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

47. Pedagogų tarybos pirmininkas yra lopšelio-darželio direktorius;

       48. Pedagogų tarybos posėdžius kviečia ikimokyklinės įstaigos direktorius, posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančiųjų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

       49. Pedagogų taryba:

       49.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

       49.2. analizuoja lopšelio-darželio veiklos programą, aptaria ugdymo planus, ugdymo programų įgyvendinimo, pedagogų projektinės veiklos, savianalizės, ugdytinių pasiekimų vertinimo klausimus;

       49.3. aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymo, sveikatinimo, poilsio ir mitybos, vidaus audito įstaigoje klausimus;

        49.4. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

        50. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

       51. Kiekvienoje lopšelio-darželio grupėje veikia tėvų komitetai, kurie sprendžia ne tik grupės, bet ir lopšelio-darželio bendruomenei iškylančius klausimus, padeda pedagogams organizuoti renginius, išvykas, ugdymo aplinkos kūrimą. Komitetai renkami atviru balsavimu iš trijų narių, iš jų renkamas pirmininkas.

                                         VI. STRUKTŪRA IR VALDYMAS

         52. Lopšelis-darželis pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius yra bendrojo pobūdžio su sveikos gyvensenos ugdymo kryptimi:

         52.1. ankstyvojo amžiaus grupė(s) skiriama 1,5-3 metų vaikams;

         53.2. ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupė(s) skiriama 3-5/6 vaikams;

         54.3. priešmokyklinio ugdymo grupė(s) skiriama 5-6 metų vaikams.

53. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kuris atviro konkurso būdu į pareigas skiriamas neterminuotai ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Direktorius:

      54.1. vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano ir metinių veiklos programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui, aiškina lopšelio-darželio bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo politiką;

         54.2. atsako už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius su visais bendruomenės nariais, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės formavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;

         54.3. telkia lopšelio-darželio bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, lopšelio-darželio veiklos programai vykdyti;

         54.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pedagogus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aplinkos personalą, tvirtina jų pareigybių aprašus, skiria jiems veiklos funkcijas;

54.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui ugdymui, ūkvedžiui sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

54.6. inicijuoja darbuotojų pareigybių nuostatų rengimą ir juos tvirtina;

        54.7. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja vidaus auditą ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus;

54.8. plėtoja bendradarbiavimą su vaiko tėvais (globėjais);

54.9. palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, rėmėjais, vietos bendruomene;

54.10. rūpinasi lopšelio-darželio finansiniais, intelektualiniais resursais, labdara, darbų ir civiline sauga;

         54.11. tvirtina metinę įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą, suderintą su lopšelio-darželio taryba.

        54.12. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

         54.13. sudaro sutartis ir leidžia įsakymus pagal kompetenciją;

         54.14. skiria drausmines nuobaudas darbuotojams;

         54.15. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kuriam buvo taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja atitinkamas institucijas;

         54.16. atlieka kitas steigėjo priskirtas ir pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

         55. Lopšelio-darželio direktorius atsako už Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių dokumentų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų vykdoma nepriimtina veikla su vaiku, galinti pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai.

56. Lopšelio-darželio direktorius atsako už visą įstaigos veiklą ir rezultatus ir atsiskaito steigėjui pagal nustatytą tvarką.

         57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

         57.1. atsako už tinkamą dokumentacijos tvarkymą;

         57.2. atsako už ugdymo, sveikatinimo programų ir planų įgyvendinimą laiku, vaikų ugdymo kokybę;

         57.3. plėtoja bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), vietos bendruomene;

         57.4. koordinuoja lopšelio-darželio vidaus audito vykdymą;

         57.5. organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą;

         57.6. teikia profesinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantys dokumentai;

         57.7. stebi ugdymo procesą, analizuoja ir vertina rezultatus;

         57.8. skatina pedagogus tobulinti profesinį meistriškumą, dalykiškai bendradarbiauti, atestuotis;

         57.9. atlieka kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

         58. Ūkvedys:

        58.1. atsako už tinkamą dokumentacijos tvarkymą, turto apskaitą;

        58.2. rūpinasi finansinių išteklių paieška įgyvendinant lopšelio-darželio strateginės veiklos programas, projektus;

        58.3. rūpinasi lopšelio-daželio pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga;

        58.4. organizuoja aplinkos personalo darbą;

        58.5. vykdo einamąją finansų kontrolę;

        58.6. atlieka kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

                         VII. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

59. Lopšelio-darželio direktorius į pareigas skiriamas atviro konkurso būdu steigėjo sprendimu, atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

        60. Direktoriaus darbo apmokėjimą nustato Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.

61. Direktoriaus pavaduotoją, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio direktorius įstatymų numatyta tvarka.

62. Direktoriaus pavaduotojo, pedagoginio ir kito personalo darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminia5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, sudaro su darbuotojais darbo sutartis, supažindina su pareigybės aprašymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis.

                    VIII. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

63. Lopšelio-darželio direktoriaus ir jo pavaduotojo atestaciją organizuoja ir vykdo steigėjo sudaryta mokyklų vadovų atestacijos komisija, vadovaudamasi Valstybinių ( išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais.

64. Pedagogų atestaciją vykdo lopšelio-darželio pedagogų atestacijos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokytojų atestacijos nuostatais nustatyta tvarka.

65. Pagrindinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuostatos:

65.1. nuolat tobulinti savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją;

65.2. atestuotis, pasitvirtinti turimos kvalifikacinės kategorijos atitiktį pagal pedagogų atestacijos nuostatuose nurodytą tvarką ir kriterijus;

         65.3. skleisti savo pedagoginės veiklos patirtį.

        66. Pedagogų atestacijos dokumentus tvarko lopšelio-darželio pedagogų atestacijos komisija.

                                   IX. LOPŠELIO – DARŽELIO RYŠIAI

67. Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos, kultūros, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo studijų institucijomis ir kt.).

68. Lopšelis-darželis dalyvauja programose ir projektuose, organizuoja bendrus renginius su kitais lopšeliais-darželiais, vietos bendruomene ir kt.

      69. Lopšelis-darželis gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų reginių organizavimo, vadovaujantis veikiančiais įstatymais, gali jungtis į asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose

                         X. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS   PRIEŽIŪRA

70. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija pagal patvirtintus Mokyklos veiklos priežiūros nuostatus ir nustatytą mokyklos vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio audito metodiką bei rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

71. Valstybinę lopšelio-darželio veiklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Telšių apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros tarnyba.

72. Lopšelio-darželio finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo valstybinės kontrolės įgaliotos institucijos ir Plungės rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba.

73. Švietimo stebėseną lopšelis-darželis vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

74. Vidaus audito tvarką inicijuoja lopšelio-darželio direktorius.

                            XI. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

75. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta žeme, Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.  

76. Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš:

76.1. valstybės biudžeto lėšų;

76.2. Savivaldybės biudžeto lėšų;

76.3. kitų lėšų šaltinių:

76.3.1. lėšų, gautų iš paramos ir labdaros;

76.3.2. lėšų, gautų už teikiamas paslaugas;

76.3.3. lėšų, gautų už papildomą ugdymą, kursus, renginius ir kt.;

76.3.4. lėšų, gautų iš finansuojamų projektų fondų.

77. Finansines operacijas vykdo lopšelio-darželio vyr. buhalteris. Lopšelis-darželis savo ūkinę ir finansinę veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais.

78. Pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas, naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

               XII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

79. Lopšelio-darželio nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba lopšelio-darželio tarybai pritarus.

        80. Lopšelio-darželio nuostatai gali būti keičiami ir papildomi, pasikeitus Bendriesiems nuostatams arba direktoriaus ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva. Naujų nuostatų redakciją, papildymus tvirtina steigėjas.

                       XII. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

81. Lopšelis-darželis dokumentų saugojimą ir valdymą vykdo vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos archyvų įstatymu, Dokumentų valdymo, apskaitos, rengimo ir įforminimo taisyklėmis, Bendro lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, suderinta su steigėju ir patvirtinta direktoriaus kiekvienų mokslo metų pradžioje.

                            XIII. LOPŠELIO-DARŽELIO REGISTRAVIMAS

82. Lopšelis-darželis registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

                    XIV. LOPŠELIO-DARŽELIO PABAIGA IR PERTVARKYMAS

83. Lopšelį-darželį reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko steigėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais kriterijais.

        84. Lopšelio-darželio direktorius apie įstaigos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvieno vaiko tėvams (globėjams) ne vėliau, kaip prieš tris mėnesius ikilopšelio-darželio reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pradžios.

                                

XV. NUOSTATŲ ĮFORMINIMAS

85. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo ir

įforminimo taisyklėmis, visi lapai sunumeruojami.      

86. Su lopšelio-darželio taryba suderinti nuostatai, jų pakeitimai ar papildymai teikiami lopšelio-darželio steigėjui tvirtinti.

87. Nuostatai keičiami ir papildomi laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimų.

________________________________

Direktorė                                                                  Stanislava Simonavičienė

SUDERINTA

Lopšelio-darželio tarybos

posėdžio 2008-11-06

nutarimu Nr.V2-3