Mokyklos taryba yra aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio ugdytinių tėvus, pedagogus, kitus įstaigos darbuotojus, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui ir lopšelio-darželio teisėtiems interesams atstovauti, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio veiklos klausimus.

Darbo taryba – kolegialus lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų atstovaujantis organas, ginantis įstaigos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.